Regulamin i Warunki

Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego

I.  OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

1. Strona „meblofor-bis.pl” zwana dalej „sklepem internetowym Meblofor-bis” - jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest firma Meblofor Rafał Grzybacz z siedzibą w 34-722 Podwilk 120a NIP 7352639963 REGON 120167342

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci www. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem „sklepu internetowego Meblofor-bis” są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stroną dokonującą zakupów w „sklepie internetowym Meblofor-bis” może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna, firma lub osoba prawna.

3. Podane na stronach „sklepu internetowego Meblofor-bis” ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.


4. „Sklep internetowy Meblofor-bis”  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jej ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanych przez nią towarów.

5. Zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronach internetowych „sklepu internetowego Meblofor-bis”  poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

6. Zamówiony towar jest wysyłany do Klienta w ciągu  21 dni roboczych przez firmy kurierskie , czas ten może sie wydłużyć z przyczyn niezależnych od Meblofor-bis.

7. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia w dzień wolny od pracy bieg wyżej określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

8. Koszty oraz terminy dostaw  znajdują się w zakładce "Wysyłka"


II.  ZWROTY (prawo odstąpienia od umowy)

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. nr 22 poz. 271 z  2000 roku z późn. zm.). Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki.

2. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, nie został zmontowany, znajduje się w oryginalnym opakowaniu,  ani nie został w żaden sposób zniszczony.

3. Towar przedstawiany na stronach „sklepu internetowego Meblofor-bis”  jako komplet, należy odesłać w całości.

4. W wyjątkowych przypadkach klient może wysłać oświadczenie zwrotu i na tej podstawie zwrot będzie rozpatrywany.

5. W pisemnym, podpisanym przez klienta oświadczeniu zwrotu należy podać:

o    numer Klienta

o    dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)

o    nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane

o    jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, informacje na temat opakowania, stanu mebli

o    jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem

6. Zwrot odbywa się na koszt klienta i koszty nie podlegają zwrotowi.

7. Po otrzymaniu formularza zwrotu Biuro obsługi Klienta skontaktuje si z Państwem, by omówić szczegóły wysyłki.

8. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do sklepu Meblofor-bis  na jego na koszt oraz za pobraniem.

9. Właściciel sklepu gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane do Klienta w ciągu 5 dni poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient na dokumencie zwrotu.


III.  REKLAMACJE

1. Towar przed wysłaniem do Klienta podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w „sklepie internetowym Meblofor-bis”  reklamacji.

2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu do 14 dni od daty otrzymania przez „sklep internetowy Meblofor-bis”.

3. Wprzypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru.

4. W wyjątkowych okolicznościach  reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie pisemnego oświadczenia.

5. W pisemnym, podpisanym przez reklamującego, oświadczeniu należy podać:

o    numer Klienta

o    dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość)

o    nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane

o    powód reklamacji

o    jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem

6. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli reklamacja została uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się Państwem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy/ wymiany uszkodzonych elementów.

7. Nie będą przyjmowane paczki wysłane do właściciela sklepu i na jego koszt oraz za pobraniem.

8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta na stronie meblofor-bis.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

9. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem biuro@meblofor-bis.pl lub pod numerem telefonu +48 785 919 004.IV.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych  Meblofor Rafał Grzybacz z siedzibą w 34-722 Podwilk 120a NIP 7352639963 REGON 120167342.

2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Meblofor-bis i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz działalności marketingowej.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Meblofor-bis.


V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. „Sklep internetowy Meblofor-bis” zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

2. Złożenie zamówienia w  „sklepem internetowym Meblofor-bis” oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).

3. Zawartość strony meblofor-bis.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. W razie wątpliwości poczytuje się, że umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a właścicielem „Sklepu Internetowego Meblofor-bis" z chwilą złożenia zamówienia.

7. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zmianami, "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" ).

8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2010 roku.

10. "Sklep internetowy Meblofor-bis” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie meblofor-bis.pl

 

Meblofor-bis.com.pl © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.